Thông tin về sản phẩm  /Mô-đun mảng nhiệt điện  /  OTPA-16PM4S-CI25